Origin of the Anomalous Mass Renormalization in Metallic Quantum Well States of Correlated Oxide SrVO3
Masaki Kobayashi  1@  , Kohei Yoshimatsu  1, 2@  , Enju Sakai  1@  , Miho Kitamura  1@  , Koji Horiba  1@  , Atsushi Fujimori  2@  , Hiroshi Kumigashira  1@  
1 : KEK-PF
2 : University of Tokyo

e
Personnes connectées : 1